OVER MARA.

In al mijn werk streef ik onbekommerd naar een inclusieve en duurzame wereld. Ik richt me vooral op dat wat er tussen mensen gebeurt, op relaties en gedrag. Want duurzaamheid gaat voor mij over mensen. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor en eigenaarschap over zichzelf, zich verbinden met elkaar en zorgdragen voor de wereld waarin zij leven.

Dat gaat ook echt kijken, nieuwsgierig zijn naar andere werkelijkheden dan de jouwe en onderzoeken of het ook anders kan, verbinding maken & houden met de bedoeling, 'waarom je doet wat je doet' en van daaruit (gezamenlijk) actie te ondernemen. Over cultuurverandering, losschudden van patronen en 'being the change' (leiderschap). 

In beweging

Ik breng graag beweging op plekken waar verschillende perspectieven of werelden bij elkaar komen. Losschudden van patronen, zoeken naar het spanningsveld en de dynamiek tussen geplande en geleefde werkelijkheid, tussen wat men zegt en doet. Verbinden van mensen, dromen & belangen en hen bewegen samen te realiseren wat voor hen belangrijk is en zich zo te ontwikkelen dat ze zelf weer verder kunnen. Al lerend door doen en ervaren. 

Samen durven leven, samen werken, sociaal ondernemen en persoonlijk leiderschap zijn centrale principes in de projecten die ik initieer of aan bijdraag.       

Steeds verschillende rollen

Met het ontwikkelen van initiatieven en versterken van projecten draag ik bij aan transitie richting een inclusieve en duurzame samenleving en ondersteun anderen door middel van training, facilitatie en procesbegeleiding om hetzelfde te doen. In communities, wijken, teams en organisaties. Dichtbij en ver weg. 

In elk project kies ik de rol die passend is: als procesbegeleider of facilitator, als gangmaker of community builder, als trainer of coach, als nieuwsgierig aagje of kritische vragensteller.  En soms als praktijkonderzoeker vanuit antropologische blik.

Sleutelwoorden

Community building, (sociaal) ondernemerschap, samen leven & werken, participatie, inclusiviteit & diversiteit, aangaan van positieve relaties, leren door doen & ervaren, persoonlijk & facilitatief leiderschap.

Vrije tijd: Op avontuur & buitenspelen

Ook in mijn vrije tijd ga ik graag op avontuur: alleen én met anderen. De natuur in en actief. Dichtbij en ver weg. 

Mara Verduin 15.jpg

CONTACT

Mara Verduin 

T: 06 266 58 480

E: mara@maraverduin.nl

Skype: maraverduin

LinkedIn

 

Privacyverklaring Mara. Freestyle antropologe

 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Mara. Freestyle antropologe geleverde producten en diensten.

Mara. Freestyle antropologe, gevestigd aan Van Slingelandtstraat 15A te Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mara. Freestyle antropologe verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Mara. Freestyle antropologe van u nodig kan hebben, of noodzakelijk zijn in het kader van hieronder omschreven doeleinden en die door Mara. Freestyle antropologe in elk geval en tenminste worden verwerkt, betreffen: 

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • BTW nummer
 • KvK nummer
 • Bankgegevens

 

Verwerkt Mara. Freestyle antropologe ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Mara. Freestyle antropologe verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Mara. Freestyle antropologe, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om betaling voor goederen en diensten aan u te factureren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Mara. Freestyle antropologe gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Mara. Freestyle antropologe zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Mara. Freestyle antropologe zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Mara. Freestyle antropologe verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Mara. Freestyle antropologe gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar mara@maraverduin.nl

 

Beveiliging

Mara. Freestyle antropologe hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Mara. Freestyle antropologe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Mara. Freestyle antropologe toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Mara. Freestyle antropologe gebruik maakt van de diensten van derden, zal Mara. Freestyle antropologe in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Mara. Freestyle antropologe u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via mara@maraverduin.nl

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via mara@maraverduin.nl